หน้าหลัก
แบบฟอร์มโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2556
Written by หนึ่งฤทัย แสงใส   
Wednesday, 15 August 2012

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2556 ได้ที่ http://clinictech.rmutl.ac.th/website/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=54&task=view.download&cid=46

แบบฟอร์มหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ที่ http://clinictech.rmutl.ac.th/website/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=54&task=view.download&cid=47

 
คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
Written by หนึ่งฤทัย แสงใส   
Monday, 21 May 2012

  

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. บริการคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย งบประมาณ 250,000 บาท

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุไม้ไผ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านป่าเหียง ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนภดล ณ เชียงใหม่ งบประมาณ 166,940 บาท

3. การประยุกต์ลวดลายและการปักผ้าด้วยมือโบราณล้านนาสร้างสรรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.รติรส บุญญฤทธิ์ งบประมาณ 210,815 บาท

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย งบประมาณ 219,456 บาท

Last Updated ( Monday, 21 May 2012 )
 
การพัฒนาผ้าทอขนแกะด้วยสีธรรมชาติ
Written by หนึ่งฤทัย แสงใส   
Tuesday, 31 May 2011

 ภาพสำรวจพื้นที่

  ภาพลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ณ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร  ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม

ตามโครงการพระราชดำริบ้านแปกแซม ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์   :   
1.  เพื่อพัฒนาผ้าทอขนแกะให้มีสีสันที่หลากหลายด้วยสีธรรมชาติต่อยอดจากสีเดิม ไม่น้อยกว่า 3 ชนิดของวัสดุให้สีธรรมชาติและมีความคงทนต่อการใช้งาน            
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าทอขนแกะด้วยสีธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย   :  กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านแปกแซม  ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่  

รายงานผลการดำเนินงาน กดที่นี่!!! คะ

Last Updated ( Thursday, 08 September 2011 )
Read more...
 

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

Untitled Document
รับข่าวสารเทคโนโลยี
 
 
จุลสารประจำเดือน
 
   
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
 

Untitled Document
รัฐบาลไทย
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย